Permadelete 0.5.2

Permadelete 0.5.2

Muhammad Yaseen – Freeware – Windows
Permadelete is a free and open source file shredder, it deletes your files beyond recovery. It's made to be beautiful and easy to use and yet powerful.

When a file is deleted, only a reference to the location of the file is deleted. In other words, the file system just forgets about the existence of the file. But the actual data, the 0s and 1s, still remain on the disk. They will eventually be replaced by other files and data, but this can take a long long time and during this time recovery software can be used to recover the deleted files. But file shredding apps like Permadelete make sure the files you delete cant be recovered.

Tổng quan

Permadelete là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Muhammad Yaseen.

Phiên bản mới nhất của Permadelete là 0.5.2, phát hành vào ngày 17/10/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/02/2017.

Permadelete đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Permadelete Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Permadelete!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản